www.zsbelecin.edu.pl

 
START ZARZĄD STATUT SPRAWOZDANIA ARCHIWUM PROJEKTÓW AKTUALNOŚCI KONTAKT PRZEKAŻ 1% PODATKU
 
 

Statut

 
 

 

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim szkołom i ich uczniom,
a w szczególności:

 

1.

Umożliwianie dzieciom udziału w aktywnych formach wypoczynku.

2.

Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin.

3.

Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w sprawach ich funkcjonowania w środowisku.

4.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

5.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

6.

Poszerzanie oferty oświatowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin.

7.

Pomoc socjalna dla dzieci i ich rodzin.

8.

Działalność integracyjna poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych.

9.

Poprawa bazy materialnej szkoły.

 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1.

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, w szczególności przez:
- bale charytatywne,
- festyny,
- składki,
- zbiórki,
- dotacje,
- kiermasze.

2.

Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

3.

Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

4.

Organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci.

5.

Zakup pomocy dydaktycznych.

6.

Wspieranie finansowe najuboższych uczniów.

7.

Fundowanie stypendiów naukowych.

8.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie całej działalności statutowej.

 

 

Jednolity tekst Statutu:

 

POBIERZ

 

 

COPYRIGHT © STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie